وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقاله-پروژه و پایان نامه | در جدول ۴-۱ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در گروه نمونه بر اساس جنسیت را مشاهده می کنید. – 8

روش تحلیل داده ها

 

در این پژوهش به منظور بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی نو آموزان پیش دبستانی از آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد استفاده شد. همچنین به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

مقدمه:

 

در این قسمت ابتدا به توصیف داده های حاصل از اجرای پرسش نامه های رفتار سازشی کودکان و الگوهای ارتباطی زوجین با بهره گرفتن از جداول و نمودارهای مربوطه می پردازیم و سپس نتایج با بهره گرفتن از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.

 

توصیف داده ها:

 

در جدول ۴-۱ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در گروه نمونه بر اساس جنسیت را مشاهده می کنید.

 

جدول ۱-۴ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص آماری

 

جنسیت

فراوانی درصد دختر ۴۳ ۴۳/۴۳ پسر ۵۶ ۵۷/۵۶ کل ۹۹ ۱۰۰

همان گونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می شود از مجموع ۹۹ نفر شرکت کننده در تحقیق حاضر ۴۳/۴۳% دختر و ۵۷/۵۶% پسر هستند.

 

فراوانی و درصد سن و میزان تحصیلات والدین گروه نمونه در جدول های زیر آورده شده است:

 

اطلاعات مربوط به مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه بر اساس نو آموزان دختر و پسر را در جدول ۲-۴ مشاهده می کنید.

 

جدول ۲-۴ مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

تحصیلات

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد زیر دیپلم ۵ ۰۵/۵ ۷ ۰۷/۷ ۱۲ ۱۲/۱۲ دیپلم ۱۰ ۱/۱۰ ۹ ۰۹/۹ ۱۹ ۱۹/۱۹ کاردانی ۱۱ ۱۱/۱۱ ۹ ۰۹/۹ ۱۸ ۱۸/۱۸ کارشناسی ۱۶ ۱۶/۱۶ ۱۴ ۱۴/۱۴ ۳۰ ۳۱/۳۰ کارشناسی ارشد ۳ ۰۳/۳ ۶ ۰۶/۶ ۹ ۰۹/۹ دکترا ۵ ۰۵/۵ ۶ ۰۶/۶ ۱۱ ۱۱/۱۱

اطلاعات مربوط به مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه بر اساس دانش آموزان دختر و پسر را در جدول ۳-۴ مشاهده می کنید.

 

جدول ۳-۴ مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

تحصیلات

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد زیر دیپلم ۷ ۰۷/۷ ۸ ۰۸/۸ ۱۵ ۱۵/۱۵ دیپلم ۱۰ ۱/۱۰ ۱۶ ۱۶/۱۶ ۲۶ ۲۷/۲۶ کاردانی ۱۲ ۱۲/۱۲ ۹ ۰۹/۹ ۲۱ ۲۱/۲۱ کارشناسی ۱۱ ۱۱/۱۱ ۱۲ ۱۲/۱۲ ۲۳ ۲۳/۲۳ کارشناسی ارشد ۴ ۰۴/۴ ۲ ۰۲/۲ ۶ ۰۶/۶ دکترا ۳ ۰۳/۳ ۵ ۰۵/۵ ۸ ۰۸/۸

در جدول زیر (۴-۴) اطلاعاتی مربوط به سن پدران گروه نمونه آورده شده است.

 

جدول ۴-۴ سن پدران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

سن

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ۳۰-۲۰ ۱۵ ۱۵/۱۵ ۱۷ ۱۷/۱۷ ۳۲ ۳۲/۳۲ ۴۰-۳۰ ۲۲ ۲۲/۲۲ ۲۱ ۲۱/۲۱ ۴۳ ۴۴/۴۳ ۵۰-۴۰ ۱۱ ۱۱/۱۱ ۷ ۰۷/۷ ۱۸ ۱۸/۱۸ بالای ۵۰ ۲ ۰۲/۲ ۴ ۰۴/۴ ۶ ۰۶/۶

در جدول زیر (۵-۴) اطلاعاتی مربوط به سن مادران گروه نمونه آورده شده است.

 

 

 

جدول ۵-۴ سن مادران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

سن

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ۳۰-۲۰ ۲۱ ۲۱/۲۱ ۲۴ ۲۴/۲۴ ۴۵ ۴۶/۴۵ ۴۰-۳۰ ۲۰ ۲/۲۰ ۱۸ ۱۸/۱۸ ۳۸ ۳۸/۳۸ ۵۰-۴۰ ۷ ۰۷/۷ ۵ ۰۵/۵ ۱۲ ۱۲/۱۲ بالای ۵۰ ۲ ۰۲/۲ ۲ ۰۲/۲ ۴ ۰۴/۴

جدول شماره (۶-۴) شامل داده های توصیفی حاصل از اجرای پرسش نامه های رفتار سازشی کودکان و الگوهای ارتباطی زوجین می‌باشد.

 

جدول شماره ۶-۴ داده های توصیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعدادکمترین نمرهبیشترین نمرهمیانگینانحراف استانداردسازنده متقابل۹۹۰۰/۱۴۰۰/۲۳۹۲۹۳/۱۰۴۴۳۳۹/۸کناره گیری/توقع۹۹۰۰/۶۰۰/۴۲۰۵۰۵/۱۹۲۰۳۴۱/۱۰کناره گیری زن/توقع مرد۹۹۰۰/۳۰۰/۲۴۸۲۸۳/۹۶۸۶۹۴/۶کناره گیری مرد/توقع زن۹۹۰۰/۳۰۰/۲۷۲۲۲۲/۹۱۰۲۱۲/۶اجتنابی متقابل۹۹۰۰/۳۰۰/۲۵۸۷۸۸/۱۲۶۴۶۲۶/۶رفتارناسازگارانه کودک۹۹۰۰/۰۰۰/۶۶۱۵۳۱/۲۶۱۲۹۹۲/۱۵

تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اول:

 

الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. به دلیل نوع متغیرهای پیش بین )الگوهای ارتباطی (از متد رگرسیون چندگانه ساده باواردکردن یکباره همه متغیرهای پیش بین در معادله استفاده شده است.

 

جدول شماره ۷-۴ خلاصه مدل برای پیش‌بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین را نمایش می‌دهد.

 

جدول شماره ۷-۴ خلاصه مدل پیش‌بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۳-۲ نظریه­ های کارکردگرا – 10

همان­طور که اشاره شد در جامعه ایران سه نیاز، نفع و طبقه اجتماعی وجود دارد که طی تاریخ معاصر به دلیل عدم پذیرش مشروعیتِ یکدیگر دائما در تضاد و مبارزه با هم بوده ­اند. این برخورد کماکان حاکی از آن است که حاکمان کشور نیازهای اساسی جامعه را متضاد با هم می­بینند نه مکمل یکدیگر و این­که جامعه­ سیاسی به ویژه بخش دولت آمادگی ذهنی و راه حل عملی برای قبول مشروعیت و توسعه همزمان این سه نیاز و منافع طبقات سه­گانه را ندارد. در این رابطه پرسش اساسی این است که برای حرکت به سمت آینده چگونه ‌می‌توان شرایط حضور فعال هر سه نیرو را در نظام سیاسی و اجتماعی کشور با حفظ توازن قدرت میان آن­ها و در جهت حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم کرد. به نظر امیراحمدی چنین حرکتی در وهله اول برای تغییر ذهنیت غلط حاکم به آموزش نیاز دارد. باید با بهره گرفتن از تاریخ مبارزات قدرت در ایران و کشورهای دیگر ‌به این نیروها نشان داد که تنها راه گریز از این دور و تسلسل باطل، به رسمیت شناختن نیازها و منافع همه طبقات اجتماعی درگیر و حرکت در جهت توسعه توأمان آن­هاست. به طور مشخص باید شرایط ذهنی و عملی را برای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی به وجود آورد. این حرکت اولیه باید توأم با حرکت دیگری باشد که آن قبول این واقعیت است که هر نیروی اجتماعی در بهترین شرایط برای حل مشکل خود قرار دارد و قیم بودن برای نیروهای دیگر کارساز نیست. پذیرش این تفکر ما را به قبول حرکت دیگری رهنمون می­ شود و آن تشکیل احزاب سیاسی در چارچوب این منافع است، ما دست کم به سه حزب سیاسی نیاز داریم که سازمان­دهنده نیروها و مطرح­کننده­ خواست­های سه نیروی طبقاتی در جامعه­ ما باشند. ایجاد احزاب مورد نظر کمک بسیاری به رشد سالم جامعه مدنی می­ کند که در غیاب این احزاب، جامعه مدنی سیاست­زده شده است. این آموزش­ها باید در عمل به تغییر ساختار قدرت و ایجاد دولت ائتلافی کمک کند؛ دولتی که نمایندگان هر سه طبقه با حفظ منافع و نیازهای خود در آن مشارکت داشته باشد. گرچه ایجاد توازن قوا و رد انحصارطلبی طبقاتی در دولت ائتلافی از ضروریات است اما این امر به معنای تساوی قدرت میان آن­ها نیست. نیروهای اجتماعی باید به طور نسبی و در رابطه با توان خود در پیشبرد جامعه در این دولت حضور داشته باشند. این تنها نیرویی است که می ­تواند با سایر قدرت­های جهان رابطه منطقی و مفیدی برای حفظ منافع ملی کشور داشته باشد.

 

به طور کلی امیراحمدی نیز همانند مارکس بر نقش منافع طبقاتی در شکل­ گیری گرایشات سیاسی تأکید می­ کند. وی معتقد است به رسمیت شناختن نیازها و منافع همه طبقات، حرکت در جهت توسعه­ای همه جانبه است. یکی از راه­کارهای پیشنهادی وی تشکیل احزاب سیاسی است. تشکیل سه حزب سیاسی که سازمان­دهنده نیروها و بیان­کننده خواست­های این سه طبقه (بالا، متوسط و پایین) باشد. در واقع آن­چه از نظر امیراحمدی اهمیت اساسی دارد؛ منافع طبقاتی است که اندیشه­ ها را تعیین می­ کند و نه برخورد اندیشه­ ها را (امیراحمدی، ۱۳۸۱).

 

۲-۳-۲ نظریه­ های کارکردگرا

 

نظریه های کارکردگرا، نابرابری را برای نظام اجتماعی لازم و کارکردی می­پندارند و با توجه به وفاق ارزشی موجود در جامعه، آن را توجیه ‌می‌کنند. از این­رو کارکردگرایان نابرابری را منشاء گرایش‌های سیاسی مخالف نمی‌دانند. اما در ذیل همین پارادایم، بحث فرهنگ سیاسی مطرح شده است که گرایش سیاسی زیر مجموعه این بحث قرار ‌می‌گیرد و نظریه­ های مختلفی برای تبیین انواع فرهنگ سیاسی و در نتیجه گرایش‌های سیاسی مختلف مطرح می‌شود. در این­جا به اختصار به بحث از فرهنگ سیاسی می­پردازیم:

 

دیدگاه ­ها ‌در مورد فرهنگ سیاسی بخشی از بازتاب سیاسی دوران باستان کلاسیک است. برای مثال دورکیم ‌به این موضوع می ­پردازد که آیا جوامع پیچیده می ­توانند همبستگی کافی را برای ایجاد ثبات در جامعه ایجاد کنند؟ دورکیم به آن­چه که روح جمعی می­نامد (که از طریق مناسک جمعی گسترش می­یابد) و بازنمودهای جمعی (مجسم در نمادهاست و به صورت انتزاعی در آگاهی جمعی وجود دارد) علاقه­مند است (L. Van den Bergh: 300). کار معاصر درباره فرهنگ سیاسی مستقیماً به اواسط قرن بیستم بازمی­گردد، خصوصاً در ایالات متحده در جریان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵). در این زمان، دانشمندان اجتماعی به تبیین و توضیح این­ موضوع می­پردازند که چرا برخی از کشورها به اقتدارگرا تبدیل شده در حالی­که برخی دیگر از حمایت نهادهای دموکراتیک برخوردار هستند. قبل از جنگ و در طول جنگ نیز انسان­شناسانی نظیر مارگارت مید[۱۹] و روس بندیت[۲۰] طرفدار رویکرد فرهنگ و شخصیت بودند. بنا به عقیده آنان، اعضای مختلف جامعه مدل­های مختلفی از شخصیت خواهند داشت که به انواع متفاوتی از برنامه­ ها و نهادهای سیاسی می­پردازند. در چنین شرایطی تئودور آدورنو و همکارانش به مطالعه­ ای گسترده در طول جنگ با عنوان شخصیت اقتدارگرا پرداختند (L. Van den Bergh: 301).

 

‌می‌توان گفت مهمترین کار در فرهنگ سیاسی در این دوره کار آلموند و سیدنی وربا (۱۹۶۳) در کتاب «فرهنگ مدنی» است. آلموند فرهنگ سیاسی را به عنوان الگویی خاص از گرایش­ها به سوی عمل سیاسی تعریف می­ کند (Chiltonthe, 2005). وربا نیز معتقد است: فرهنگ سیاسی یک جامعه دربرگیرنده نظامی از باورهای تجربی، نمادهای معنادار و ارزش­هایی است که موقعیت­هایی را که کنش سیاسی در آن رخ می­ دهند، تعریف می­ کند. در واقع فرهنگ سیاسی جهت­گیری­های ذهنی افراد نسبت به سیاست را مشخص می­ کند ( (Verba, 1965: 513. به طور کلی از دیدگاه آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی برایندی از نگرش­ها و گرایش­های همه اعضای جامعه است. این نگرش­های فردی را می‌توان در سه مقوله دسته‌بندی کرد: ۱- بعد شناختی ۲- بعد احساسی ۳- بعد ارزشیآلموند و وربا با به کار بردن این سه نوع نگرش در چهار جنبه زندگی سیاسی به انواع فرهنگ سیاسی دست می‌یابند. این چهار جنبه عبارتند از: ۱- نظام به عنوان یک کل یا رژیم سیاسی ۲-دروندادها (تقاضاها و حمایت‌هایی که وارد سیستم سیاسی می‌شوند) ۳- بروندادها (سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت) ۴- خود یا بازیگر سیاسی (شریف، ۱۳۸۱: ۱۳). با توجه ‌به این چهار جنبه است که آلموند و وربا گونه شناسی خود را از فرهنگ سیاسی ارائه می‌دهند:

 

– فرهنگ سیاسی محدود (با آگاهی، انتظارات و مشارکت پائین)

 

– فرهنگ سیاسی تبعی (با سطوح محدودی از آگاهی و انتظارات ولی مشارکت پائین)- فرهنگ سیاسی مشارکتی (سطوح بالایی از آگاهی، انتظارات و مشارکت) (Rousseau, 2007: 15).

مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 5 – 10

” چنین بیان شده است که دو تیرانداز مسئول حادثه غم انگیز کلومبین در سال ۱۹۹۹ مثال خوبی از حساسیت افراد جوان در مقابل تصاویر خشن رسانه های الکترونیک است . “

 

تصور می رود که دو پسر مذکور ، کاراکترهایی را تقلید می‌کردند که در کامپیوتر خانگی از بازی Doom لذت می برده اند ، که توسط ارتش ایالات متحده برای ، آموزش سربازان جهت کشتن مؤثر تهیه شده بود .

 

هنگامی که مرکز ( simon wiesnthal center ) که ‌گروه‌های متنفر از اینترنت پیروی می‌کند جستجویی کرد و یک نسخه از وب سایت هریس را با ورژن Doom یافت . در ورژن وی دوتیرانداز دارد که هر یک مهارت‌های فوق العاده و مهمات نامحدود می جنگند ، و دیگری کاراکترهای بازی نمی توانند مقابله بکنند .

 

دو مورد از مطالعات جدید از روزنامه شخصیت و روانشناسی اجتماعی اضافه کردند و بعضی از علوم دیگر ادعا دارند که بازی‌های خشن و خشونت بار کامپیوتری و ویدئویی ، پرخاشگری را افزایش می‌دهد .

 

این دو مطالعات بعلاوه تحقیقات دیگری که روی بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی صورت گرفته همگی درهمان جهت سیر می‌کند، محققی بنام ( craiga) اندرسون دارای مدرک ( P.h.D ) از دانشگاه لووای آمریکا درباره ی یک شبکه ی اختصاصی بنام ( MD ) می‌گوید : آن یک جهتی است که هیچ پیش‌بینی برای آن نشده است. به خاطر اینکه نتیجه ی بازی‌های خشونت بار کامپیوتری و ویدئویی شبیهه فیلم های خشونت بار تلویزیون است.

 

اساسا ً بچه هایی که بازی‌های خشونت بار و خشن کامپیوتری و ویدئویی بازی می‌کنند در معرض این می‌باشند. که مردمان( وحشی ‌و خطرناک باشند . )

 

( روی دو مطالعه ی و تحقیق اخیراًً آقای اندرسون ، با آقای کارن E دیل دارای مدرک P.h.D از دانشگاه لینیوز – رین در شهر هکوری کار کردند ، او آن زمان با دانشگاه میزوری کلمبیا همکاری داشته است . )

 

اولین تحقیق روی بیش از ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه ، درباره ی رفتارهای پرخاشگرانه شان انجام شده است ، و هر رفتار مختلفی که درگذشته ی نزدیک انجام شده بررسی شده است . در ارتباط با انواع بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن ، که بازی کرده‌اند ، و اغلب چگونه بازی کرده‌اند.

 

محققین همچنین یافته اند که بیشترین وقتی که یک دانش آموز در گذشته صرف دیدن بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی ‌کرده‌است ، نمرات دانشگاهی او تنزل ‌کرده‌است .

 

دومین تحقیق مطرح شده بود که نشان داده که ترمهای کوتاه با پرخاشگری و خشونت های ویدئویی ارتباط دارد . بیش از۲۰۰ دانشجوی دانشکده بازی ویدئویی و کامپیوتری خشونت بار و یا بدون خشونت بازی کرده‌اند این بازی‌ها دارای سطوح مشکل مشابهی هستند .

 

‌بنابرین‏ ناامیدی از انجام بازی‌ها می‌تواند عامل مهم پرخاشگری باشد .

 

دانش آموزان این بازی‌ها را در سه مرحله بازی می کرده‌اند . در دو بخش جدا از هم که حدود یک هفته بین شان فاصله بود . بعد از اینکه دانش آموزان بازی‌ها را در سه مرحله بازی می‌کردند در مرحله سوم آن ها مجبور بودند بازی را با سر و صدای زیادی دنبال کنند و اگر بازی را گم می‌کردند حریفشان متوجه می شد . آنهایی که بازی‌ها را با سر و صدای وحشتناک تر از دیگران بازی می‌کردند ، در تحقیق نشان داده شده که بیشتر پرخاشگرتر بودند .

 

و همچنین تحقیقات نشان داد که زنان به مراتب در خصومت و خشونت درسطوح پایین تری بودند.

 

” ما اکنون می‌دانیم که بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن و خشونت بار حتی برای یک دوره کوتاه رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان را افزایش می‌دهد .”

 

اندرسون می‌گوید ” ( کسانی که قبل از مجلس سنای آمریکا زیر فشار قرار گرفتن بچه ها واثرات خشونت بار را در انجام بازی‌ها تصدیق ‌کرده‌است . )

 

آقای اندرسون ادامه داد که مردم به دنبال راهی برای مقابله با مشکلات روزمره شان هستند من فکر می کنم پیامی که دوست داشتم به والدین بدهم این است که هنگامی که بچه ها بازی‌ها را بخوبی بازی می‌کنند ، آن یعنی بازی‌ها ، آن ها را در نهایت مجبور می‌کند که به طور آنی درباره جهان خشونت بار فکر کنند .

 

” اندرسون در شبکه MD این نکته را اظهار داشت . “

 

همکار اندرسون ” دیل ” می‌گوید : بازی‌های خشونت بار ویدئویی می‌تواند روی رفتار تاثیر گذار باشد ، بخاطر اینکه آن ها نیاز به مشارکت دارند .

 

دیل در ضمن می‌گوید این بازی‌های ویدئویی بچه ها را به طرف اعمال وحشیانه و خشونت بار سوق می‌دهد . ” ‌بنابرین‏ بازیگر یاد می‌گیرد که خشونت جوابی متقابل برای موقعیتهای دشوار است . “

 

تا این تاریخ اندرسون و دیل بهترین مطالعات و تحقیقات را بر روی بازی‌های خشونت بار ویدئویی و کامپیوتری انجام داده‌اند .

 

دیوید A والش استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه‌ ملی روی وسایل صوتی و تصویری در خانواده ، در همان وقت می‌گوید :

 

” مطالعات بیشتری باید انجام شود قبل از اینکه ما ادعا کنیم که یک عاملی هست که بین خشونت بازی‌های ویدئویی و خشونت های زندگی واقعی ارتباط برقرار کند .”

 

جون شری دارای مدرک p . h . D استاد یار ارتباطات در دانشگاه پرودو در شهر ایلنوز موافق است که تحقیق را روی بازی‌های وحشیانه ویدئویی مجزا کرد در حالی که او دانشجوی دکترا می‌باشد . اما تحقیقاتش به بیش از ۲۰ مورد می‌رسد . او می‌گوید : که در یافته است اثر مشابهی در چیزی که ما از تلویزیون می گیریم . اما او می‌گوید کم بودن طول تحقیقات و شکست در تحقیقات برای عدم اعتماد به نفس شخص به معنی این است که هنوز یک سوال بدون حل است و جوابی برای آن نیست .

 

شری که عقاید کلبود و هریزه را درباره بازی‌های ویدئویی خشونت بار تصدیق می‌کند . آن ها همچنین چندین نوع از اعمال خشونت بار را در نظر گرفتند صرف نظر از اینکه تا به حال این بازی‌ها را انجام نداده اند.

 

تصور اینکه چه چیزی آن ها بازی می‌کنند ، برای بیشتر مردم آن قابل درک است .

 

‌بنابرین‏ من فکر می کنم که بعضی از مردم می‌توانند بازی‌های ویدئویی را بازی کنند و آن را به عنوان یک تفنن و سرگرمی استفاده کنند ولی بعضی از مردم مایلند بیشتر پرخاشگر باشند . ‌بنابرین‏ ما واقعا ً نیازمند آن هستیم که دریابیم که چه نوع از مردم بازی می‌کنند و چه واکنشی دارند .

 

” تود هولنشی CEO از شرکت نرم افزار id ، شرکتی که ۳D wolfenstein نامیده شده عقیده دارد : که بازی‌های ویدئویی طرناک هستند . “

 

یک عقیده مشهور و عامیانه است . او خاطر نشان کرد که یک گزارش دولتی استرالیا اعلام کرد ، که یک سری تحقیقات را بر روی بازی‌های خشونت بار ویدئویی را فاش کرد تا سال ۱۹۹۹ و همچنین شواهد نشان داده که یک سری شواهد قوی دال بر ارتباط بین بازی و رفتار یا بازی و اعتماد به نفس وجود دارد .

 

تا کنون تحقیق کمی بر روی بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن و تاثیر آن ها برکودکان و نوجوانان صورت گرفته است ، اما اگر به طبیعت کنش و واکنش‌های داخلی در این بازی‌ها توجه شود می توان یک ارتباط در آن ها یافت .

پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 14 – 9

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می توان گفت، سوء نیت عام درجرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگری است که مرتکب باید در انجام این اعمال، اراده داشته باشد.‌بنابرین‏ برداشت و تصاحب اموال در حال خواب، بی هوشی، مستی و… به دلیل عدم وجود سوء نیت عام، اختلاس محسوب نمی شود.

 

ب) سوء نیت خاص

 

سوء نیت خاص، بر خلاف سوء نیت عام، لزوماً در همه جرایم وجود ندارد.به عبارت بهتر باید چنین گفت که سوء نیت خاص ، صرفا شامل جرایم مقید به نتیجه می‌باشد و جرایم مطلق فاقد سوء نیت خاص می‌باشند. از این عبارت به خوبی مشخص می‌گردد که سوء نیت خاص به کسب نتیجه از رفتار مربوط می شود.به بیان دیگر ، سوء نیت خاص را می توان قصد حصول نتیجه از رفتار مجرمانه تعبیر و تعریف نمود.از آنجا که جرم اختلاس نیز جرمی است مقید به نتیجه ، لذا باید چنین گفت که سوء نیت خاص در جرم اختلاس همان طور که آرای و نظریات مشورتی به خصوص نظریه ۱۴۵۹/۷ ـ ۱۳/۶/۷۰ که پیشتر نقل گردید بر می‌آید، عبارت است از عمد در اضرار به دولت یا افراد دیگر.

 

از نقطه نظر تطبیقی نیز می توان چنین گفت که با توجه سیاق ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، تردیدی باقی نمی ماند که موارد ذکر شده در حقوق ایران، بر مبنای اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی بوده است و از این نظر هیچ تفاوتی میان حقوق ایران و عراق وجود ندارد.

 

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس

 

واکنش کیفری در قبال جرم اختلاس، لزوماً معنای مجازات نیست.بلکه واکنش کیفری ابعاد دیگری نیز دارد که ممکن است به اندازه مجازات در مبارزه با جرم اختلاس، مؤثر باشد.به عنوان مثال می توان به اقدامات ارفاقی اشاره نمود که می‌تواند تاثیر مثبت بر شخصی کردن مجازات ها و البته در همکاری مرتکب در بازگرداندن اموال تصاحب شده به بیت المال داشته باشد.لذا در این فصل که در چهار مبحث ارائه می شود، نخست به بررسی انواع مجازات ها در خصوص جرم اختلاس می پردازیم و سپس به مجازات شرکا و معاونین، عوامل ‌تشدید کننده مجازات و در نهایت به اقدامات ارفاقی در خصوص اختلاس خواهیم پرداخت.

 

مبحث نخست: انواع مجازات ها

 

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،مستند به ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، پنج نوع مجازات در نظام کیفری ایران وجود داشت که شامل: حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات های بازدارنده بودند. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۱۴ این قانون ، مجازات های بازدارنده حذف و حدود و قصاص و دیات و تعزیرات مجازات های اصلی نظام کیفری ایران گردیدند. در کنار این تغییر، مجازات های تکمیلی و تبعی همانند قانون پیشین، البته با در نظر گرفتن تغییراتی، در قانون جدید نیز وجود دارد و قابل اعمال می‌باشد.فصل دوم از بخش اول این قانون ، از ماده ۲۳ تا ۲۵ به مجازات های تکمیلی و تبعی اختصاص دارد.

 

در قانون عقوبات عراق، رویکرد دیگری اتخاذ شده است.بر خلاف آنچه که در نظام حقوقی ایران رایج است و جرایم بر مبنای مجازات ها، طبقه بندی می‌شوند، در حقوق عراق و مطابق با ماده ۲۳ قانون عقوبات این کشور، جرایم به جنایات و جنحه و خلاف (الجنایاتوالجنحوالمخالفات) تقسیم می‌شوند.نکته جالبی که در قانون عقوبات عراق به چشم می‌خورد، طبقه بندی دیگری از جرایم است که بر مبنای طبیعت جرایم صورت می‌گیرد و بر این اساس جرایم به جرایم عادی و جرایم سیاسی طبقه بندی می‌شوند.ماده ۲۰ قانون عقوبات عراق ‌به این طبقه بندی اختصاص دارد.اما در قانون عقوبات عراق نیز همچون قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات ها به دو نوع اصلی و تکمیلی تقسیم می شود.

 

مبجث نخست از فصل دوم پایان نامه حاضر به بررسی مجازات های قابل اعمال در جرم اختلاس در حقوق ایران و عراق اختصاص دارد.

 

گفتار نخست : مجازات های اصلی

 

همان طور که پیشتر بیان شد، مراد از مجازات های اصلی، حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات است که در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است. در حقوق عراق مجازات های اصلی ، بر خلاف حقوق ایران عرفی است و جنبه شرعی ندارد. مجازات اصلی در حقوق عراق عبارتند از :

 

اعدام، حبس ابد(السجن المؤبد ( ، حبس غیر موبد(السجن المؤقت)،حبس شدید (الحبس الشدید) ، حبس بسیط (الحبس البسیط) ، جزای نقدی (الغرامه المالیه) ، نگهداری در تیمارستان ها ( الحجز فی مدرسه الفتیان الجانحین) و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت (الحجز فی المدارس الأصلاحیه) می‌باشد.در ادامه توضیح خواهیم داد که مراد از این مجازات ها چیست.

 

در نظام حقوقی ایران، مجازات اختلاس، در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تعیین شده است.این ماده اشعار می‌دارد :

 

«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی و درهرموردعلاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن ، محکوم می‌شود.»

 

چنان که ملاحظه می‌شود مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش و نصاب مال اختلاس شده دارد . ‌در مورد تعیین نصاب اموال اختلاس شده تبصره چهار ماده ۵ اشعار می‌دارد:

 

«حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس ازحیث تعیین مجازات یاصلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذبور باشد.»

 

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس ویک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود . (تبصره یک ماده پنج)

 

برابر ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۵۵ وماده دوم قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ که از مقررات قانونی فرانسه در این زمینه اقتباس شده بود جرم اختلاس برحسب میزان وارزش مال مورد اختلاس چندنوع مجازات داشت . هرگاه میزان اختلاس بیش از ۵۰۰۰ ریال بود ، مجازات مختلس حبس مجرد از دو سال تا ده سال و انفصال ازخدمت دولت و همچنین رد مال مورد اختلاس و تادیه غرامت معادل دو برابر مال مورد اختلاس بودو اگر میزان اختلاس کمتر از ۵۰۰۰ ریال بود مجازات مختلس از شش ماه تا دو سال حبس تادیبی وهمراه با سایر مجازات های مذکور دربالا بود و اگر میزان اختلاس دفعتا یا به دفعات واقع شد مجموعا ۵۰۰ ریال یاکمتر باشد مرتکب در دادگاه اداری محاکمه و به انفصال ازخدمات دولتی و پرداخت پنج برابر آنچه اختلاس کرده محکوم می شد .

 

تعیین مجازات های متفاوت نسبت به میزان وجوه و اموال مورد اختلاس اقدام شایسته و واقع بینانه بوده است که قانون‌گذار سابق به آن توجه ‌کرده‌است زیرا وقتی کارمندی عادی مبلغی جزئی راتصاحب کند آن اهمیت وتاثیر یک اختلاس چند میلیونی مسئولین بلند پایه با حقوق و درآمد کافی را ندارد .

دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 2 – 2

بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون[۲] ، ۲۰۰۹).

 

اقتصاددانانی مانند شومپیتر[۳](۱۹۴۲) مطرح می‌کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می‌شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ[۴] (۲۰۰۹) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می‌باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می‌کند انجام شده است (گیولاتی[۵] و همکاران ، ۲۰۱۰).

 

برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته‌اند (لی لین[۶] و اسرینواسان، ۲۰۱۰، رولینز[۷] و همکاران، ۲۰۱۴، اسرینواسان و همکاران، ۲۰۰۵و ۲۰۱۱).

 

مطالعات همچنین نشان می‌دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید[۸] و همکاران، ۲۰۱۴).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفته‌اند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می‌باشد (عرفانی،۱۳۹۰).

 

شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم می‌کنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می‌شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می‌تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می‌تواند مشکلاتی را برای مؤسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، ۲۰۰۳). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های مؤسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، ۲۰۰۲). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، ۲۰۰۵).

شرکت‌های کوچک ومتوسط[۹] در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون[۱۰]، ۱۹۹۰)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن [۱۱]، ۲۰۰۲ و اسچیدهات و همکاران [۱۲]، ۲۰۰۸) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی[۱۳] ، ۲۰۰۸ و هیلز و همکاران، [۱۴] ۲۰۰۸( درک می‌شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی و جونز[۱۵]،۲۰۰۸).

صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آن ها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می‌گذارد (عرفانی، ۱۳۹۰).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس[۱۶]،۲۰۰۵).

 

نرخ رشد این کسب ‌و کارها در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر ۷/۹۹درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب ‌و کارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که ۹۰ درصد آن ها، با کمتر از ۲۰ نفر پرسنل فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، مهمتر آنکه شرکت‌های مذکور بالغ بر ۵۰ درصد از درآمد و ۵۴ درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده‌اند(موریارتی و جونز،۲۰۰۸).

 

در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاه های بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور به وجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاه های اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می‌دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار[۱۷] که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ در بین ۱۸۳ کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه ۱۵۹ را کسب نموده است. طی سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۶) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(۱-۱) نشان داده شده است. همان‌ طور که ملاحظه می شود طی سال های (۲۰۱۴-۲۰۰۶) یا به عبارت دیگر (۱۳۹۲-۱۳۸۵) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از ۱۱۹ به ۱۵۲ سقوط ‌کرده‌است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.