وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقاله-پروژه و پایان نامه | در جدول ۴-۱ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در گروه نمونه بر اساس جنسیت را مشاهده می کنید. – 8

 
تاریخ: 19-09-01
نویسنده: نجفی زهرا

روش تحلیل داده ها

 

در این پژوهش به منظور بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی نو آموزان پیش دبستانی از آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد استفاده شد. همچنین به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

مقدمه:

 

در این قسمت ابتدا به توصیف داده های حاصل از اجرای پرسش نامه های رفتار سازشی کودکان و الگوهای ارتباطی زوجین با بهره گرفتن از جداول و نمودارهای مربوطه می پردازیم و سپس نتایج با بهره گرفتن از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.

 

توصیف داده ها:

 

در جدول ۴-۱ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در گروه نمونه بر اساس جنسیت را مشاهده می کنید.

 

جدول ۱-۴ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص آماری

 

جنسیت

فراوانی درصد دختر ۴۳ ۴۳/۴۳ پسر ۵۶ ۵۷/۵۶ کل ۹۹ ۱۰۰

همان گونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می شود از مجموع ۹۹ نفر شرکت کننده در تحقیق حاضر ۴۳/۴۳% دختر و ۵۷/۵۶% پسر هستند.

 

فراوانی و درصد سن و میزان تحصیلات والدین گروه نمونه در جدول های زیر آورده شده است:

 

اطلاعات مربوط به مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه بر اساس نو آموزان دختر و پسر را در جدول ۲-۴ مشاهده می کنید.

 

جدول ۲-۴ مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

تحصیلات

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد زیر دیپلم ۵ ۰۵/۵ ۷ ۰۷/۷ ۱۲ ۱۲/۱۲ دیپلم ۱۰ ۱/۱۰ ۹ ۰۹/۹ ۱۹ ۱۹/۱۹ کاردانی ۱۱ ۱۱/۱۱ ۹ ۰۹/۹ ۱۸ ۱۸/۱۸ کارشناسی ۱۶ ۱۶/۱۶ ۱۴ ۱۴/۱۴ ۳۰ ۳۱/۳۰ کارشناسی ارشد ۳ ۰۳/۳ ۶ ۰۶/۶ ۹ ۰۹/۹ دکترا ۵ ۰۵/۵ ۶ ۰۶/۶ ۱۱ ۱۱/۱۱

اطلاعات مربوط به مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه بر اساس دانش آموزان دختر و پسر را در جدول ۳-۴ مشاهده می کنید.

 

جدول ۳-۴ مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

تحصیلات

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد زیر دیپلم ۷ ۰۷/۷ ۸ ۰۸/۸ ۱۵ ۱۵/۱۵ دیپلم ۱۰ ۱/۱۰ ۱۶ ۱۶/۱۶ ۲۶ ۲۷/۲۶ کاردانی ۱۲ ۱۲/۱۲ ۹ ۰۹/۹ ۲۱ ۲۱/۲۱ کارشناسی ۱۱ ۱۱/۱۱ ۱۲ ۱۲/۱۲ ۲۳ ۲۳/۲۳ کارشناسی ارشد ۴ ۰۴/۴ ۲ ۰۲/۲ ۶ ۰۶/۶ دکترا ۳ ۰۳/۳ ۵ ۰۵/۵ ۸ ۰۸/۸

در جدول زیر (۴-۴) اطلاعاتی مربوط به سن پدران گروه نمونه آورده شده است.

 

جدول ۴-۴ سن پدران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

سن

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ۳۰-۲۰ ۱۵ ۱۵/۱۵ ۱۷ ۱۷/۱۷ ۳۲ ۳۲/۳۲ ۴۰-۳۰ ۲۲ ۲۲/۲۲ ۲۱ ۲۱/۲۱ ۴۳ ۴۴/۴۳ ۵۰-۴۰ ۱۱ ۱۱/۱۱ ۷ ۰۷/۷ ۱۸ ۱۸/۱۸ بالای ۵۰ ۲ ۰۲/۲ ۴ ۰۴/۴ ۶ ۰۶/۶

در جدول زیر (۵-۴) اطلاعاتی مربوط به سن مادران گروه نمونه آورده شده است.

 

 

 

جدول ۵-۴ سن مادران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

سن

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ۳۰-۲۰ ۲۱ ۲۱/۲۱ ۲۴ ۲۴/۲۴ ۴۵ ۴۶/۴۵ ۴۰-۳۰ ۲۰ ۲/۲۰ ۱۸ ۱۸/۱۸ ۳۸ ۳۸/۳۸ ۵۰-۴۰ ۷ ۰۷/۷ ۵ ۰۵/۵ ۱۲ ۱۲/۱۲ بالای ۵۰ ۲ ۰۲/۲ ۲ ۰۲/۲ ۴ ۰۴/۴

جدول شماره (۶-۴) شامل داده های توصیفی حاصل از اجرای پرسش نامه های رفتار سازشی کودکان و الگوهای ارتباطی زوجین می‌باشد.

 

جدول شماره ۶-۴ داده های توصیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعدادکمترین نمرهبیشترین نمرهمیانگینانحراف استانداردسازنده متقابل۹۹۰۰/۱۴۰۰/۲۳۹۲۹۳/۱۰۴۴۳۳۹/۸کناره گیری/توقع۹۹۰۰/۶۰۰/۴۲۰۵۰۵/۱۹۲۰۳۴۱/۱۰کناره گیری زن/توقع مرد۹۹۰۰/۳۰۰/۲۴۸۲۸۳/۹۶۸۶۹۴/۶کناره گیری مرد/توقع زن۹۹۰۰/۳۰۰/۲۷۲۲۲۲/۹۱۰۲۱۲/۶اجتنابی متقابل۹۹۰۰/۳۰۰/۲۵۸۷۸۸/۱۲۶۴۶۲۶/۶رفتارناسازگارانه کودک۹۹۰۰/۰۰۰/۶۶۱۵۳۱/۲۶۱۲۹۹۲/۱۵

تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اول:

 

الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. به دلیل نوع متغیرهای پیش بین )الگوهای ارتباطی (از متد رگرسیون چندگانه ساده باواردکردن یکباره همه متغیرهای پیش بین در معادله استفاده شده است.

 

جدول شماره ۷-۴ خلاصه مدل برای پیش‌بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین را نمایش می‌دهد.

 

جدول شماره ۷-۴ خلاصه مدل پیش‌بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فرم در حال بارگذاری ...

« منابع پایان نامه ها – تعهد الزام آور است – 2مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۳-۲ نظریه­ های کارکردگرا – 10 »