وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان

 
تاریخ: 27-10-99
نویسنده: نجفی زهرا

نخستین کانون برای تربیت وسازندگی انسان خانواده است بنابراین اگر خانواده محیط سالم  داشته باشد ونیازهای جسمانی وروانی افراد خویش را برآورده سازد جامعه به خدمات جانبی وجبرانی کمتری برای خانواده نیازپیدا میکند. خانواده از دو قطب فرزندان و والدین تشکیل شره است که هر کدام در زندگی نقش و وظایفی دارند که براساس این نقشها و وظایف از همدیگر انتظاراتی دارند که برای سازگاری بین آنها باید هر کدام از اعضا به انتظارات معقولانه طرفین احترام گذارند و در پی خواسته های یکدیگر بکوشند0(ستوده 1385,ص 129)

بسیاری از ویژگیهای شخصی کودک تحت تاثیر شیوه های فرزند پروری والدین است .والدین براساس الگوها و آرمانهای فرهنگی خود کودکان را به شیوه های گوناگون پرورش میدهند. بین گروهای مختلف به تفاوتهای چشمگیری در زمینه های رشد فرزند پروری بر می خوریم .والدین برای تربیت فرزندان خود از سبکها و شیوه های فرزند پروری متفاوتی استفاده میکنند که دیانا باوم ریند (1996و1971) یک پیشگام با اقتدار در مورد مطالعه فرزند پروری معتقد است که والدین نباید تنبیه کننده و نه بی خیال باشند ، آنها باید در ضمن اینکه برای کودکان خود قوانینی وضع می کنند ،همزمان از آنها حمایت کنند و نیازهایشان را تأمین نمایند باوم ریند می گوید :شیوه های فرزند پروری به چهار شکل اصلی هستند 1- فرزند پروری استبدادی 2- فرزند پروری دمکراتیک  3- فرزند پروری سهل گیرانه 4-فرزند پروری بی توجه  (آخوندی 76،ص 4)

زبان فرایندی فریبنده و پیچیده است که تنها بشر قادر به فراگیری آن است فراگیری زبان معمولاٌدر مرحله های مشخص و پیاپی صورت می گیرد و موضوع قابل توجه در این است که نظام زبانی کودک تا رسیدن به چهار سالگی عمدتاٌ با نظام زبانی بزرگسالان محیط اطراف وی یکی خواهد شد . (والاس ولافلین ،ترجمه :منشی طوسی ،1370ص142)از همین رو در پژوهش حاضر کو شیده ایم مطالبی در پیوند باشیوه های فرزند پروری و ارتباط ان با قدرت کلامی گردآوری و آن رامورد مطالعه قرار دهیم .

بیان مسئله

مسئله اصلی در این پژوهش  وجود روشهای فرزند پروری و ارتباط هر یک با میزان قدرت کلامی است محیط خانواده اولین و با دوام ترین عاملی است که بر رشد شخصیت افراد تأثیر می گذارد . نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبه های ارثی نیست بلکه در آشنایی کودک به زندگی اجتمایی و فرهنگ جامعه نیز نقش خانواده بسیار مؤثر است . خانواده محلی است که کودک در آن امور مختلف را فرا می گیرد . و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از اعمال آنها فرا می گیرد . (آخوندی 1380،ص54)

ماننده بسیاری چیزهای دیگر ،پیشرفت در گفتار نیز مخلوطی از طبیعت و ذات کودک و آموخته ها و تربیت او است . ژنتیک می تواند در این میان مؤثر باشد و هوش و استعداد کودک در یادگیری گفتار به او کمک می کند اما به هر حال محیط خانواده هم بسیار تاٌثیر گذار است و نحوه ی پرورش کودک در توانمندی های او نقش مهمی ایفا می کند و(اینترنت 1)

خانواده حد اقل از دو نفرا توانایی های متفاوت ،با نیازها و علایق مختلف ودر یک کلام با شخصیت گوناگون تشکیل شده است تلفیق این توانایی ها و استعداد ها و شخصیت های گوناگون میتواند شیوه های گوناگون فرزند پروری را ایجاد کند که احتمال دارد بر میزان قدرت کلامی تأثیر داشته باشد .  (گودنا 1985،ص418)

لذا بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با میزان قدرت کلامی به عنوان یک اختلال رفتاری در دانش آموزان ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب را مورد مطالعه قرار داده و می خواهیم بدانیم تأثیر کدام یکاز این روشها بر میزان قدرت کلامی بیشتر است.

پایان نامه

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

شناخت والدین و استنتاج آنان در مورد رفتار کودکان و انگیزه ها و اعتقادات و جهت گیری اجتماعی آنان عوامل تعیین کننده مهمی در روشهای فرزند پروری و انضباطی والدین می شود تفاوت بین طبقات اجتماعی مختلف از لحاظ فرزند پروری و قدرت همانند سازی کودک در الگو های گسترده تعادل بین فرزند- والدین در شیوه های فرزند پروری ریشه دارد . این شیوه ها را می توان در ابعاد مختلف مانند محبت کردن ،کنترل ، مهربانی ، گرمی ، و انعطاف پذیر بودن ،محدود بودن و پرتوقع بودن توضیح داد .  ( یاسایی1373،ص412)

وجه تحقیقاتی اندکی به بررسی تأثیر سبکهای ارتباطات خانواده بر میزان قدرت کلامی نشان داده است به منظور موفقیت این مدل در این حوزه نیاز است تحقیقات گسترده ای در جوامع مختلف فرهنگی ،قومی ،طبقه ای وغیره انجام شود چرا که فرهنگ یا خرده فرهنگی که افراد در آن اجتماعی می شوند به شیوه ارتباطات آنها تأثیر داشته است . به همین دلیل پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر الگو های ارتباطی خانواده بر میزان قدرت کلامی دانش آموزان صورت می پذیرد .

مزایای اجرای طرح :

آشنا  ساختن والدین با شیوه های رزند پروری وانتخاب مناسب ترین شیوه توسط آنها ،بالا بردن سطح آگاهی ها و دانستهای والدین و همچنین کمک به آنان در جهت پرورش فرزندانی با قدرت کلامی مطلوب با انتخاب شیوه فرزند پروری مناسب .

مضرات و عواقب عدم اجرای طرح :

در صورت عدم اجرای این تحقیق وبا توجه به مسائل بیان شده در آن شیوه های مناسب و مطلوب قرزند پروری شناسایی نمی شود  و این مو ضوع ممکن است باعث افت تحصیلی و پایین بودن اعتماد به نفس ناشی از پایین بودن قدرت کلامی در فزندان شود . همچنین در صورت عدم اجرای طرح مشخص نیست که کدام یک از شیوه های فرزند پروری بر روی میزان قدرت کلامی تأثیر بیشتری دارد .

اهداف تحقیق

اهداف کلی –اهداف جزئی

اهداف کلی : بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی90-89

اهداف جزئی :

1-بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه با قدرت کلامی.

2- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مستبدانه با قدرت کلامی .

3- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری دمکراتیک با قدرت کلامی .

4- مقایسه قدرت کلامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی .

5- مقایسه شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی .

 

 

 

 

 

سؤالات پژوهش

1-آیا بین شیوه فرزند پروری مستبدانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین شیوه فرزند پروری مستبدانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد ؟

3-آیا بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد ؟

4-آیا بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد ؟

5-آیا بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد ؟

6- آیا بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد ؟

7-آیا میزان قدرت کلامی دردانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است ؟

8-آیا میزان قدرت کلامی در شیوه فرزند پروری سهل گیرانه بیشتر از شیوه فرزند پروری مستبدانه است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیات پژوهش

1-بین شیوه فرزند پروری سهل گیر و میزلن قدرت کلامی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.

2- بین شیوه فرزند پروری سهل گیر و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد .

3- بین شیوه فرزند پروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد .

4- بین شیوه فرزند پروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد .

5- بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد .

6- بین شیوه  فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد .

7- میزان قدرت کلامی در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است .

8-میزان قدرت کلامی در شیوه فرزند پروری سهل گیرانه بیشتر از شیوه فرزند پروری مستبدانه است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه رابطه خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویاندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی : بررسی قوانین حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی با مطالعة منابع خارجی »