وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

 
تاریخ: 27-10-99
نویسنده: نجفی زهرا

:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
 
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری
 
 
 
 
عنوان                                           فهرست مطالب                                  صفحه
1-بیان مساله. ۱
2-پیشینه پژوهش… ۳
3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳
4-سوالات تحقیق.. ۴
5-فرضیه های تحقیق.. ۴
6-اهداف تحقیق.. ۴
7-روش تحقیق.. ۵
8-ساختار تحقیق.. ۶
فصل اول- کلیات و مفاهیم
1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷
1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸
1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸
1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹
1-2-1-نظریه تقصیر. ۹
1-2-2-نظریه خطر. ۱۰
1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲
1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳
1-3-1-وجود ضرر. ۱۳
1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴
1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵
1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶
1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶
1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶
1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷
1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸
1-5-1-برابری اسباب… ۱۸
1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹
1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰
1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱
1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲
1-6-1-پیمانکار. ۲۲
1-6-2-کارفرما ۲۴
1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

پایان نامه

 

2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷
2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷
2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹
2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳
2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳
2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷
2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹
2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱
2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲
2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵
2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶
2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷
2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹
2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱
2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲
2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳
2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸
2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰
2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱
2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲
2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳
2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳
2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴
2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵
2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶
2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸
2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰
2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱
2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳
2-4-4-1-زمین.. ۷۳
2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵
2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶
2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶
2-5-فروریزی بنا ۷۷
2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹
2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰
2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳
2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳
2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴
2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵
2-6-1-عیب ساخت… ۸۸
2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹
2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰
فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲
3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴
3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵
3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵
3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰
3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰
3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳
3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵
3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶
3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶
3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶
3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه ارشد حقوق : تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوقپایان نامه ارشد حقوق : اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح »