وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۲-۱-۳-۱-۳- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی – 7 "

 
تاریخ: 22-09-01
نویسنده: نجفی زهرا

 

کلیه سامانها و مؤسسات عمومی دولتی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود، اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص یافته به آن ها استفاده نمایند، ‌مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۳- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی

 

این آیین نامه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۵۲ در ۱۶ ماده و شش فصل به تصویب رسیده است. ماده۳ آیین نامه ‌هدف‌های‌ تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی را برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی در خصوص طرحهای عمرانی چنین بیان نموده است :

 

۱ ـ بالا بردن کیفیت اجرایی طرحها.

 

۲ ـ دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی.

 

۳ ـ کاهش هزینه های اجرایی.

 

۴ ـ جلوگیری از صرف هزینه های زائد.

 

۵ ـ استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود.

 

۶ ـ سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه‌ها و مشخصات.

 

۷ ـ احتراز از تهیه مکرر نقشه‌ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد.

 

۸ ـ یکنواخت نمودن رویه‌های اجرایی.

 

۹ ـ فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه، ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز طرحها.

 

در فصول مختلف این آیین نامه ‌در مورد نحوه تهیه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است، دستورالعمل هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و برحسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به‌تشخیص خود مفاد دستورالعمل تعیین شده را تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر و درحدود قابل قبولی که در دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر تطبیق دهند، دستورالعمل هایی است، که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن ‌در صورتیکه دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور، روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست، صحبت شده است.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۴- نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی

 

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران با شماره ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با موضوعیت نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور تصویب شده است.

 

گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت‌های مربوط به تهیه، اجراء، نگهداری و بهره‌برداری طرحهای عمرانی کشور و آثار ناشی از چگونگی انجام آن ها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع اقتصادی برای آن، و لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور، ضرورت تصویب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور را ایجاب می‌کند.

 

با عنایت به تعاریف مذکور درمصوبه مورد اشاره، «نظام فنی و اجرایی، عبارت است از مجموعه اصول، روش‌ها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم برتهیه، اجراء و ارزشیابی طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عوامل دست‌ اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه ارتباط بین آن ها».

 

بر طبق ماده ۴ مصوبه مذکور اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی به قرار زیر می‌باشد:

 

۱ ـ استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و فراهم نمودن زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید و مورد نیاز.

 

۲ ـ به کارگیری اصول و مبانی علمی و فنی درجهت ارتقای تکنولوژی و سطح دانش فنی و صنعتی کشور و دستیابی به کیفیت مطلوب تر.

 

۳ ـ جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده عملی از این بخش در تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با توجه به قابلیت‌ها، از طریق تهیه و تدوین روش های بهینه برای انجام مراحل مختلف به طور جداگانه یا توأم.

 

۴ ـ ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها، به ویژه درجهت ایجاد منابع جدید، بالابردن کیفیت، کم کردن هزینه و مدت اجراء.

 

۵ ـ شناسایی، سازماندهی، طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت واحدهای مختلف مطالعات بنیادی، تحقیقاتی، پایه، منطقه‌ای، جامع‌بخشی، تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به صورت توأم (درموارد مجاز)، ‌بر اساس ضوابط معین.

 

۶ ـ تقویت توان فنی و اجرایی کشور، از طریق حمایت از نیروهای فنی داخلی و کمک به ایجاد واحدهای بزرگ برای انجام مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به طور توأم (درموارد مجاز).

 

۷ـ فراهم ساختن تسهیلات برای صدور نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی و اجرایی تشویق و ترغیب و حمایت از آن.

 

۸ ـ ایجاد زمینه آموزش و تربیت نیروی فنی و کارآمد متخصص برای تهیه و اجرای طرح، ازطریق جلب همکاری و مبادله یافته های تجربی بین عوامل نظام فنی و اجرایی و دانشگاه ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور.

 

۹ ـ جلب مشارکت عمومی، بانک‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات اعتباری مستقل یا عام‌المنفعه برای سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی کشور که دارای توجیه فنی ـ اقتصادی هستند.

 

۱۰ـ ارزشیابی زمانبندی شده از عملکرد این نظام، مشتمل بر ضوابط، معیارها، روش‌ها و عوامل دست‌اندرکار مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و انعکاس نتایج مربوط، به منظور اصلاح نظام.

 

۱۱ ـ الزام به مستندسازی درمورد تمام وقایع و جریان‌های مربوط به مراحل مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و پیش‌بینی اقدامات مربوط ‌به این فعالیت در شرح وظایف و قراردادها.

 

۱۲ـ طراحی و استقرار فرایندی علمی، دقیق و عملی برای الزام به گزارش‌دهی و گزارش‌گیری ‌از جریان تهیه و اجرای طرحهای عمرانی در دوره های زمانی معین.

 

بر اساس ماده ۱ مصوبه با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها و ‌تشکل‌های صنعتی- تخصصی ظرف مدت یکسال باید به تهیه پیش نویس لوایح طرحها و آئین نامه های اجرائی و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در قالب مقررات اقدام نمایند.

 

در راستای اجرای آیین نامه مورد بحث در این قسمت، تاکنون در خصوص نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آن ها در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی به روش غیر ساخت توسط هیئت وزیران مصوباتی صادر شده است که نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و همچنین نحوه ارجاع کار به آن ها مشخص گردیده.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۵- قیمت های پایه و تعدیل نرخ پیمان


فرم در حال بارگذاری ...

« " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۳-۲- روش پژوهش – 3 "" مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 27 – 1 " »