وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

 
تاریخ: 27-10-99
نویسنده: نجفی زهرا

…………………………………………………………………………………………………………………….. 1
بخش اول : كلیات………………………………………………………………………………………………………6
فصل نخست : مفاهیم …………………………………………………………………………………….7
مبحث نخست : مفهوم مالكیت فكری و انواع آن…………………………………….7
گفتار نخست : تعاریف مالكیت فكری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7
گفتار دوم :  تعاریف مالكیت فكری در كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………..9
مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالكیت فكری……………………………….10
گفتار نخست : مالكیت ادبی و هنری……………………………………….12
گفتار دوم :  مالكیت صنعتی…………………………………………………..14
فصل دوم : تاریخچه مالكیت فكری………………………………………………………………..16
مبحث نخست : ی بر تاریخچه مالكیت فكری……………………………….16
گفتار نخست : تاریخچه مالكیت فكری در جهان………………………16
گفتار دوم : تاریخچه مالكیت فكری در ایران……………………………21
مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس…………………………………………..23
فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس…………………………………………………………26
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس…………………………………………26
مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس………………………………………27
مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود29
گفتار نخست : ارتباط با كنوانسیون برن……………………………………29
گفتار دوم :  ارتباط با كنوانسیون پاریس…………………………………..31
گفتار سوم : ارتباط با كنوانسیون رم…………………………………………33
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكیت فكری در مورد مدارهای یكپارچه ………………………………………………………………..34
فصل چهارم : اصول حقوقی حاكم بر موافقت نامه تریپس………………………………….34
مبحث نخست : اصل رفتار ملی………………………………………………………….34
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس…………………………………….34
گفتار دوم : در كنوانسیون پاریس…………………………………………….36
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران……………………………..37
مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد…………………………………………………..39
گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تریپس…..39
گفتار دوم :  اصل دولت كاملة الوداد در قوانین ایران………………….41
مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق………………………………44
بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكیت ادبی و هنری…………………………………………………..46
فصل نخست : اثرهای قابل حمایت…………………………………………………………………47
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….47
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………50
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54
فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت……………………………………………………………….59
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….59
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………59
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60
فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………………………61
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….61
گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………61
الف ) : ویژگیها………………………………………………………..63
الف 1 : قابلیت نقل و انتقال……………………………………….63
الف 2 : موقتی بودن………………………………………………….64
ب ) : انواع حقوق مادی……………………………………………65
ب 1 : حق تكثیر و انتشار………………………………………….65
ب 2 : حق پاداش و جایزه نقدی………………………………..65
ج ) شرایط تخقق……………………………………………………..67
گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران…………………70
الف ) : ویژگیها………………………………………………………..70
الف 1 : غیر قابل نقل و انتقال……………………………………70
الف 2 : عدم محدودیت زمانی و مكانی……………………….70
ب ) : مصادیق………………………………………………………….71
ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر……………………………71
ب 2 : حق انصراف (استرداد )……………………………………71
ب 3 : حق تمامیت اثر……………………………………………….71
ب 4 : حق دسترسی به اثر…………………………………………72
ب 5 : حق ولایت بر اثر…………………………………………….72
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………74
گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………74
الف ) : انواع حقوق مادی…………………………………………74
الف 1: حق تكثیر و انتشار…………………………………………75
الف 2 : حق تعقیب…………………………………………………..76
الف 3 : حق اجاره…………………………………………………….76
ب ) شرایط تخقق…………………………………………………….77
گفتار دوم : حقوق معنوی………………………………………………………78
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….80
فصل چهارم : مدت حمایت…………………………………………………………………………..83
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….83
گفتار نخست  : در حقوق مادی………………………………………………83
الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………83
ب )  در اثرهای مشترك…………………………………………….84
ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………….85
د ) در آثار عكاسی……………………………………………………85
ه ) در اثرهای سفارشی………………………………………………86
و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………….87
گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی……………………………..87
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………87
گفتار نخست  : در حقوق مادی………………………………………………87
الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………87
ب )  در اثرهای مشترك…………………………………………….88
ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………… 89
د ) در آثار عكاسی و هنرهای کاربردی ………………………89
ه ) در اثرهای سینمایی………………………………………………90
و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………… 90
گفتار دوم : در حقوق معنوی………………………………………………… 91
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….91
فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات……………………………………………………………92
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….92
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………96
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….98
فصل ششم : حقوق مرتبط……………………………………………………………………………..98
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….98
الف ) اثرهای مورد حمایت……………………………………………………98
ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………..99
ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………101
د ) مدت حمایت………………………………………………………………..102
ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….103
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….104
الف ) اثرهای مورد حمایت………………………………………………….104
ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………107
ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………109
د ) مدت حمایت………………………………………………………………..110
ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….110
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..112
فصل هفتم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………113
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..113
گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی……………………………………..114
گفتار دوم : ضمانت اجرای كیفری………………………………………..118
گفتار سوم : مقررات اداری و گمركی…………………………………….121
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….122
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..123
بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكیت صنعتی………………………………………………………..124
فصل نخست : حقوق اختراعات……………………………………………………………………125
مبحث نخست : اختراع و حق اختراع………………………………………………..125
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..125
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….128
مبحث دوم : شرایط اختراع………………………………………………………………129
گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….128
1) شرایط ماهوی……………………………………………………129
الف-1) جدید بودن (تازگی داشتن)………………………….129
الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)…………………………131
الف -1-2) تازگی مطلق………………………………………….131
الف-1-3) تازگی نسبی…………………………………………..132
زوال تازگی……………………………………………………………132
استثنائات وارد بر زوال تازگی…………………………………..133
ب) ابتکاری بودن اختراع…………………………………………136
ج) کاربرد صنعتی داشتن………………………………………….137
2 ) شرایط شکلی……………………………………………………138
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………139
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….145
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………147
مبحث سوم : حقوق اعطایی……………………………………………………………..149
گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….149
الف )حقوق مادی…………………………………………………..149
ب ) حقوق معنوی………………………………………………….152
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….152
مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری……………………………………………154
مبحث پنجم : اجازه بهره برداری………………………………………………………155
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..155
الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری……………………..155
ب) مجوز بهره برداری اجباری…………………………………156
ج) شرایط اعطای مجوز اجباری……………………………….156
د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع……………………………..160
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….161
الف) مجوز بهره برداری اجباری……………………………..161
ب) شرایط اعطای مجوز اجباری………………………………162
ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع…………………………….167
مبحث ششم: مدت حمایت………………………………………………………………167
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..167
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….168
مبحث هفتم :رعایت حق تقدم………………………………………………………….168
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..168
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….169
مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالكیت صنعتی……………………………………169
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..169
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….173

دانلود مقاله و پایان نامه

 

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند……………………………..173
ب ) اقدامات موقتی………………………………………………..173
ج ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………..175
د ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………..175
مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع……………………………………………176
فصل دوم : علائم تجاری…………………………………………………………………………….178
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..178
گفتار نخست : مدت حمایت……………………………………………….180
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده …………… 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی…………………………………………………. 181
گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………182
گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت …………………………………………183
گفتار ششم : ضمانت اجرا ………………………………………………….184
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………185
گفتار نخست : مدت حمایت ………………………………………………185
گفتار دوم : حقوق اعطایی …………………………………………………..186
گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………..187
گفتار چهارم : علائم مشهور ………………………………………………..188
گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت …………………………………………189
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………190
فصل سوم : طرح صنعتی …………………………………………………………………………….190
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….190
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت …………………………………..191
گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت ……………………………192
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ………………………………192
گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….193
گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….194
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی …………………………………… 194
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………195
گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ………………….196
گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ……………………196
گفتار سوم : طرح های مسنوجات ………………………………………..197
گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….197
گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….198
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….198
فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی ……………………………………………………………..198
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….198
گفتار نخست : شرایط حمایت …………………………………………….200
گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام ……………………………….200
گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ………………………………201
گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………202
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………202
مبحث سوم : آثار الحاق  ………………………………………………………………..205
فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یكپارچه ……………………………………………205
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….205
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………206
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یكپارچه ………………………210
گفتار دوم : مدت حمایت ……………………………………………………212
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….213
فصل ششم : اسرار تجاری ………………………………………………………………………….213
مبحث نخست :در قوانین ایران ………………………………………………………..213
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………215
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ……………………………………..215
گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری …………………………………………216
گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ……………………….217
گفتار چهارم : مدت حمایت ………………………………………………..219
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………………………………219
نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….220
منابع : ………………………………………………………………………………………………………………….223
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه با عنوان ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسنادپایان نامه با موضوع آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی »