وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود پایان نامه و مقاله | ۴-۶) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق – 1 "

 
تاریخ: 21-09-01
نویسنده: نجفی زهرا

 

جدول ۴-۴) توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی ۲۴٫ ۲ ۲۴٫ ۲ ۲۴٫ ۲ ۹۳ کمتر از ۳۰۰

داده های معتبر ۶۲٫ ۲ ۳۸ ۳۸ ۱۴۶ بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ ۷۹٫ ۷ ۱۷٫ ۴ ۱۷٫ ۴ ۶۷ بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ ۹۳٫ ۲ ۱۳٫ ۵ ۱۳٫ ۵ ۵۲ بین ۱۲۰۰ تا ۲ ۰/۱۰۰ ۶٫ ۸ ۶٫ ۸ ۲۶ بیش از ۲ میلیون ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۳۸۴ جمع ۰ ۰ سیستم داده های نامعتبر ۰/۱۰۰ ۳۸۴ جمع کل

 

 

بیش از ۲ ۱۲۰۰-۲ ۸۰۰-۱۲۰۰ ۳۰۰-۸۰۰ کمتر از ۳۰۰

 

نمودار ۴-۴) هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان

 

۴-۳) توصیف متغیر مستقل تحقیق

 

۴-۳-۱) توصیف متغیر تصویر کشور مبداء برند

 

جدول۴-۵) توصیف تصویر کشور مبداء برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس تصویر کشور مبداء ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۱۸۶۹ ۱٫ ۱۷۸۳۳ ۱٫ ۳۸۸

 

 

نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر تصویر کشور مبداء برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر تصویر کشور مبداء برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۱۹ و انحراف معیار۱٫ ۱۷۸ و واریانس آن ۱٫ ۳۸۸ است.

 

۴-۴) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش

 

۴-۴-۱) توصیف متغیر در دسترس بودن

 

جدول۴- ۶) توصیف متغیر در دسترس بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس در دسترس بودن ۳۸۴ ۱٫ ۶ ۷ ۵٫ ۳۰۸۳ ۱٫ ۱۱۲۰۷ ۱٫ ۲۳۷

 

 

نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر در دسترس بودن

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار در دسترس بودن ۱٫ ۶ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۳۱ و انحراف معیار ۱٫ ۱۱۲ و واریانس آن ۱٫ ۲۳۷ است.

 

۴-۴-۲) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده

 

جدول۴- ۷) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس کیفیت ادراک شده ۳۸۴ ۲ ۷ ۵٫ ۴۶۷۱ ۰٫ ۹۸۵۱۳ ۰٫ ۹۷۰

 

 

نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر کیفیت ادراک شده

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر کیفیت ادراک شده ۲ و بالاترین مقدار آن ۷ میانگین ۵٫ ۴۷ و انحراف معیار ۰٫ ۹۸۵ و واریانس آن ۰٫ ۹۷۰ است.

 

۴-۴-۳) توصیف متغیر آگاهی برند

 

جدول۴- ۸) توصیف متغیر آگاهی برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس آگاهی برند ۳۸۴ ۲ ۷ ۵٫ ۳۸۸۰ ۱٫ ۰۹۸۵۲ ۱٫ ۲۰۷

 

 

نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر آگاهی برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر آگاهی برند ۲ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۳۹ و انحراف معیار ۱٫ ۰۹۸ و واریانس آن ۱٫ ۲۰۷ است.

 

۴-۴-۴) توصیف متغیر وفاداری برند

 

جدول۴- ۹) توصیف متغیر وفاداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس وفاداری ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۴۹۸۰ ۱٫ ۱۱۶۶۴ ۱٫ ۲۴۷

 

 

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر وفاداری

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر وفاداری برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۵۰ و انحراف معیار ۱٫ ۱۱۷ و واریانس آن ۱٫ ۲۴۷ است.

 

۴-۴-۵) توصیف متغیر تصویر برند

 

جدول۴- ۱۰) توصیف متغیر تصویر برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس تصویر برند ۳۸۴ ۱ ۷ ۴٫ ۹۶۰۹ ۱٫ ۳۴۶۰۳ ۱٫ ۸۱۲

 

 

نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر تصویر برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر تصویر برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۴٫ ۹۷ و انحراف معیار ۱٫ ۳۴۶ و واریانس آن ۱٫ ۸۱۲ است.

 

۴-۴-۶) توصیف متغیر آشنایی با برند

 

جدول۴- ۱۱) توصیف متغیر آشنایی با برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس آشنایی با برند ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۰۴۱۰ ۱٫ ۱۲۷۰۱ ۱٫ ۲۷۰

 

 

نمودار۴-۱۱) هیستوگرام متغیر آشنایی با برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر آشنایی با برند ۱و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۰۴۱ انحراف معیار ۱٫ ۱۲۷ واریانس آن ۱٫ ۲۷۰ است.

 

۴-۵) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش

 

۴-۵-۱) توصیف متغیر اعتبار کلی برند

 

جدول۴- ۱۲) توصیف متغیر اعتبار کلی برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس اعتبار کلی برند ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۴۹۷۳ ۱٫ ۱۰۵۲۲ ۱٫ ۲۲۲

 

 

نمودار۴-۱۲) هیستوگرام متغیر اعتبار کلی برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر اعتبار کلی برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۵۰ انحراف معیار ۱٫ ۱۰۵ و واریانس آن ۱٫ ۲۲۲ است.

 

۴-۶) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق

 

قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه های تحقیق، می بایست از صحت مدل‌های اندازه گیری تحقیق اطمینان حاصل کرد به همین جهت در این مرحله از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می شود. تحلیل عاملی براین مفوضه متکی است که ما درباره ایننکه مؤلفه‌ های مکنون چیست اندیشه ای داریم؛ در واقع SEM این مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای متغیر مکنون خود برگزیده ایم، واقعا معرف آن است یا نه، را می‎آزماید و گزارش می‌دهد که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون است.

 

 

 

نمودار (۴-۱۳) مدل مربوط به بار عاملی سوالات پژوهش در حالت استاندارد

 

 

 

نمودار (۴-۱۴) مدل مربوط به آماره t در تحلیل عاملی سوالات پژوهش


فرم در حال بارگذاری ...

« " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | لازم به ذکر است مباحثی در بورس جهانی در این مقوله مطرح است که – 1 "" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 15 – 3 " »